PROJEKT

Teleopieka Mazowieckiego Całodobowego CENTRUM SĄSIEDZI szansą na poprawę bezpieczeństwa kierowców 60+ i osiągnięcie znaczącego zmniejszenia ilości śmiertelnych ofiar wypadków w ruchu drogowym w kraju. 

 

ORGANIZACJA

1.

Organizacja / instytucja

Spółdzielnia Socjalna “Sąsiedzi”

Autoryzowany dystrybutor teleopiekuńczych opasek systemu SiDLY

2.

KRS

KRS 0000 770974       

3.

Zasięg terytorialny

cały kraj

4.

Strona www

www.spoldzielnia-sasiedzi.pl

PROJEKT

5.

Nazwa zgłaszanego projektu

„Alarmowy System Bezpieczeństwa Kierowców 60+ z terenu Mazowsza w Ruchu Drogowym w Polsce”

6.

Cel projektu

Celem niniejszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych, rowerowym, samochodowym oraz każdym innym, który odbywa się na drodze, chodniku, poboczu, przejściu dla pieszych, a w szczególności, osiągnięcie znaczącego zmniejszenia ilości śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Polsce.

7.

Opis projektu

Projekt pt. „Alarmowy System Bezpieczeństwa Kierowców 60+ z terenu Mazowsza w Ruchu Drogowym w Polsce” zakłada wdrożenie procesu cyfrowej transformacji w obszarze możliwym do wykorzystania technologii IoT przez kierowców 60+ jednostek dalekobieżnego transportu samochodowego w kraju – poprzez  adaptację nowoczesnego systemu teleopiekuńczego opartego na innowacyjnym urządzeniu technicznym polskiej produkcji zrodzonym z polskiej myśli technicznej w postaci znanej i dostępnej na rynku w Polsce opaski telemedycznej SiDLY One  (zwanej dalej „Urządzeniem”) z sygnałem alarmowym (SOS i Upadek) wysyłanym przez opaskę do „Opiekunów” aktywnego kierowcy (dalej “Użytkownika”) w chwili zdarzenia co umożliwia im szybkie powiadomienie służb ratunkowych.

Opaska SiDLY One

              

Urządzenie posiada certyfikat jakości produktu medycznego. 

Opaska SiDLY One to urządzenie techniczne charakteryzujące się autonomicznym (niewymagającym zaangażowania człowieka) działaniem w zakresie pozyskiwania, udostępniania i przetwarzania  danych, które służyć mogą między innymi tworzeniu inteligentnych systemów kontrolno-pomiarowych i analitycznych czy układów sterowania, praktycznie w każdej dziedzinie życia.

Dzięki wbudowanym funkcjom na PLATFORMIE systemu SIDLY i  automatyzacji pomiarów przez urządzenie, usługi telemedyczne w adoptowanym do niniejszego projektu „Systemie Alarmowym” będą poszerzone o usługi interwencyjne umożliwiające “Użytkownikowi” opaski nie tylko zasygnalizowanie alarmem SOS swojej chwilowej niedyspozycji medycznej czy usłyszenie głośnego komunikatu o nadejściu terminu zażycia leków z gwarancją, że sama opaska (np. w czasie kraksy) wyśle do „Opiekunów” głośny sygnał, iż zachodzi podejrzenie Upadku, lecz nadto, opaska SiDLY One umożliwi także kierowcy będącemu świadkiem lub uczestnikiem wypadku bądź obserwatorem osoby nadmiernie szarżującej na drodze czy podejrzanej o kierowanie pojazdem „pod wpływem” – powiadomienie alarmem SOS o lokalizacji owego zdarzenia celem podjęcia przez “Opiekuna” (wobec sprawcy) ewentualnej interwencji, adekwatnej do sytuacji zdarzenia. 

Szybkość reakcji użytkownika opaski SiDLY One,  liczona w sec., w znacznym stopniu spowoduje poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmniejszenie ogólnej liczby poszkodowanych, a w szczególności, na skutek błyskawicznych reakcji adekwatnych do sytuacji zdarzenia kierowanych przez „Opiekuna” do właściwych służb ratunkowych – przyczyni się do zmniejszenia ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w kraju

Wyniki pomiarów z opaski SiDLY będą regularnie przesyłane na aplikację iOS i Android oraz na całodobową platformę teleopieki – dzięki czemu „Opiekun” będzie miał stały dostęp do informacji o parametrach życiowych monitorowanej osoby. Nadto, istnieje możliwość zastąpienia „Opiekunów” (dyspozytorów pracujących np. w zakładach jedno lub dwu zmianowych) przez tzw. Centrum Alarmowe, które w projektowanym  systemie będzie pełnić funkcję całodobowego telemonitoringu zdarzeń alarmowych. 

Opiekun nr 1 w Centrum Alarmowym i wytypowany przez pracodawcę kierowcy Opiekun nr 2 sprawdzą codziennie % poziom naładowania opaski gdyż niedoładowana staje się bezużyteczna.

Na skutek otrzymania sygnału alarmowego  SOS lub UPADEK w chwili zdarzenia Centrum Alarmowe podejmuje właściwą reakcję tak, by kierowca „Użytkownik” monitorowanej opaski SiDLY otrzymał zawsze odpowiednie wsparcie (np. teleporadę, szybkie powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych o zdarzeniu a także błyskawiczne powiadomienie „Opiekuna” (dyspozytora/właściciela zakładu) o zdarzeniu. W wyniku wysyłanych przez samą opaskę (Urządzenie) głośnych komunikatów alarmowych do Opiekunów „Użytkownika opaski ” w czasie jego pracy za kółkiem w chwili  zdarzenia oczekuje się optymalizacji efektów pracy „Opiekunów” na rzecz poprawy bezpieczeństwa kierowców 60+ w ruchu drogowym – przy jednoczesnym zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa kierujących pojazdem. 

Dzięki funkcjom SOS i detekcji Upadku  (wywołanego np. wstrząsem w czasie kraksy) system SiDLY sam zawiadamia  “Opiekuna” o konieczności podjęcia reakcji. Alarmy (SOS, Upadek) umożliwiają “Opiekunom” podjęcie  szybkiej reakcji celem uruchomienia służb ratunkowych w miejscu kraksy zlokalizowanej bezbłędnie funkcją GPS/WIFI/AGPS i może też zapobiec przed nieświadomym oddaleniem podopiecznego z miejsca wypadku. 

Owa rozwinięta technologia, która już naprawdę działa w sferze usług opiekuńczych na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i seniorów, z pewnością będzie akceptowana również przez kierowców 60+.

8.

Opis korzyści dla społeczeństwa i szacowany koszt wdrożenia I-go i II-go etapu PROJEKTU 

Rozpropagowana medialnie i spodziewana wysoka pozytywna ocena I-go etapu realizacji niniejszego projektu wpłynie na coraz większą świadomość i przekonanie społeczeństwa o zasadności kierunków działania przyjętych przez MCPS i Spn.s.”SĄSIEDZI” w przedmiocie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w kraju. 

Stąd, już na obecnym etapie decyzyjnym rozważenia i potwierdzenia zasadności wdrożenia w życie przez MCPS i ekipę Rządową wymaga wnioskowany przez Beneficjenta niniejszego projektu postulat zorganizowania i sfinansowania ze środków rządowych (w 2021 r.) całodobowego Centrum Systemu Alarmowego SiDLY w Polsce (w skrócie „CSAS”) zlokalizowanego np. w siedzibie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. prof. A. Psarskiego w Ostrołęce administrowanego przez Spn.s.”SĄSIEDZI” do obsługi systemu bezpieczeństwa i teleopieki kierowców 60+ i innych dobrowolnych „Użytkowników opasek SiDLY One” z terenu Mazowsza w ruchu drogowym w kraju.

Projekt skierowany jest do zgłoszonych w toku naboru w I-etapie wdrożenia  50 kierowców 60+ (45M,5K) Osób Zależnych, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie Mazowsza oraz 8 (2K, 6M) osób sprawujących na cały etat opiekę nad Osobami Zależnymi. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym pieszych, rowerowym, samochodowym oraz każdym innym, który odbywa się na drodze, chodniku, poboczu, przejściu dla pieszych, a w szczególności, osiągnięcie zmniejszenia ilości śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na Mazowszu i w Polsce. 

Wdrożenie teleopieki nastąpi poprzez udostępnienie Osobom Zależnym bezobsługowej opaski telemedycznej SiDLY One. 

Deinstytucjonalizacja opieki nad Osobą Zależną w systemie SiDLY jest niemożliwa bez opiekuna Osoby Zależnej, dlatego wsparciem celem rejestracji i dokumentowania zdarzeń na drogach w czasie pracy kierowcy 60+ za kółkiem, zostanie objętych 8 opiekunów OZ na pełny etat. Oczekuje się optymalizacji efektów pracy w postaci udokumentowanego zmniejszenia ilości śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na Mazowszu i w Polsce. 

Realizacja projektu 1.11.2019 – 31.10.2020 r.(12 m-cy) 

Szacowana wartość I-etapu projektu zorganizowania CSAS ok.:      466.600 zł 

–  Zakup ( 50 szt opasek w tym roczny abonament x 1192 zł =            59.600 zł 

– wynagrodzenie 8 os. sprawujących na cały etat opiekę nad OZ 

  w tym 4 etaty ratowników med. x 4.000 brutto  x12 = 192.000 zł 

  do obsługi dziennej PLATFORMY SiDLY w godz. 6:00 – 22:00

– ciągłe szkolenie użytkowników i opiekunów 

  1 etat  3.500 zł brutto x 12 m-cy =                                                       42.000 zł

– w terenie  (fotograf, filowiec, sprawozdawca)

  3 etaty 3.500 zł brutto x 12 = 10.500zł                                              126.000 zł 

w tym wkł. własny pryw (10,07% wart.proj)                                   ok. 47.000 zł     

(samoch, smartw, drukarka, ap foto, wypos i mat biur,del. 30.000)  

II-etap – Całodobowe Centrum w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycz.

Koszt wyposaż. w sprzęty, materiały biurowe itp.        = ok.100.000 PLN    

Koszt wynagrodzenia 5 informatyków/ratowników med.          

po ok. 5.000 zł/m-c brutto x 12 m-cy                            = ok.300.000 PLN/rok                                                                                

Koszt wynagrodzenia 3 os. obsługi systemu x 12         = ok.126.000 PLN/rok

Siedziba CENTRUM zajmie powierzchnię użytkową ok. 100 m

Opłaty czynszowe 20 zł/m2 x 100 x 12                         = ok. 24.000 PLN/rok

Projekt niniejszy, w II-etapie, zakłada dalsza realizację zadań we współpracy z firmami transportowymi z terenu woj. mazowieckiego opłacającymi zakup opasek i wnoszącymi opłatę za całodobową opiekę dla zgłaszających chęć aktywnego udziału w projekcie kierowców 60+ zgodnie z przyjętym REGULAMINEM. 

9.

Opis 

harmonogramu prac

 

Harmonogram pracy w I-etapie PROJEKTU: 1.11.2019 – 31.10.2020 r.

1. ustalenie i zatwierdzenie listy 50 testowych kierowców 60+

       Termin: od dnia 1.11. do dnia 26.11.2019 r.

    

2. prezentacja w MCPS urządzenia alarmowego w postaci opaski SiDLY One

    z udziałem: quasi Użytkownika opaski i trzech jego Opiekunów

    (do kontroli sprawności funkcji urządzenia) celem udokumentowania 

    sekundowej szybkości  transmisji (alarmów) wysyłanych przez  urządzenie,

    umożliwiających każdemu z 3-ech Opiekunów podjęcie błyskawicznej 

    reakcji, adekwatnej do zdarzenia – celem bezspornego potwierdzenia

    zasadności  użytkowania opasek SiDLY One przez kierowców pracujących

    na  trasach dalekobieżnych i przydatności urządzenia dla osiągnięcie 

    celu będącego przedmiotem niniejszego Projektu

Termin:  15.11 – 18.11.2019 r 

3. zakup 50 szt. opasek SiDLY One po cenie nie wyższej niż

     1.200 PLN/szt. z dostawą do przyszłych Użytkowników 

 Termin:  19.11.2019 – 30.11.2019 r.

4. szkolenie kierowców/Użytkowników i Opiekunów w zakresie obsługi

    urządzenia 

 Termin:   01.12.2019 – 31.12.2019 r.

5. jazda testowo-ocenna działań kierowców na trasie z udziałem 2 osób

     dokumentujących i filmujących zdarzenia – min. 25 wyjazdów/m-c

        Termin:  01.01.2020 – 31.12.2020 r.,

6. sporządzenie opisów zdarzeń z dołączeniem dokumentacji 

    min. 20 zdjęć fotograficznych dobrej jakości (w rozdzielczości 

    300 dpi) link do publikacji w lokalnej i ogólnopolskiej TV i prasie    

        Termin:  01.01.2021 – 31.01.2021

10

Określenie stopnia innowacyjności projektu z uwzględnieniem przykładów

Wnioskowany System Alarmowy to innowacyjna technologia telealarmowa, w skład której wchodzą: 

– zaadoptowane do projektu telemedyczne opaski  SiDLY One, 

– platforma teleopiekuńcza

– i aplikacja mobilna (iOS, Android)                       

SiDLY One  – specyfikacja funkcji

1. Dwustronna  komunikacja głosowa

    – automatyczne wykonywanie połączeń bezpośrednio z opaski ze 

      wskazanymi w aplikacji numerami telefonów w sytuacji alarmowej,         

   –  również opiekun dzwoniąc na nr opaski może komunikować się ze swoimi

       podopiecznymi. 

2. Detekcja omdleń 

    –  funkcja wyzwalana automatycznie w sytuacji utraty przytomności przez

       użytkownika opaski,

    –  opaska wysyła automatycznie powiadomienie alarmowe do opiekuna, na

       aplikację i platformę,

    –  wysyłany jest automatycznie link z geolokalizacją oraz inicjowane 

       połączenie głosowe. 

3. Przycisk SOS – oznaczony alfabetem Braille’a

    –  funkcja szybkiego wezwania pomocy poprzez wysyłanie przez opaskę 

       alertu wraz z określeniem 

       przybliżonego obszaru w jakim znajduje się użytkownik opaski,

    –  użytkownik po wciśnięciu przycisku SOS generuje alert,

    –  na wskazane numery alarmowe zostanie wysłana informacja SMS-owa, 

       link geolokalizacyjny i wygenerowane zostanie połączenie głosowe.

       

4. Lokalizacja użytkownika opaski 

    –  w momencie wysłania sygnału SOS i UPADEK oraz możliwość 

       zlokalizowania użytkownika w dowolnym momencie poprzez wysłanie na

       numer opaski SMS-a o treści lokalizacja

        

5. Określenie bezpiecznej strefy

     –  indywidualnie dla każdego użytkownika opaski w zakresie 200 do 5000 m,

     –  system informuje o wyjściu użytkownika z zadeklarowanej strefy alarm

        (notyfikacja na platformie oraz SMS  na wskazane numery alarmowe),                   

     – opiekun ma możliwość zlokalizowania obszaru przebywania osoby 

       noszącej opaskę poprzez:

        a) określenie strefy bezpieczeństwa 

        b) wysłanie SMS lokalizacyjnego

        c) odebranie informacji o miejscu przebywania użytkownika opaski w 

            sytuacjach krytycznych wysłanie sygnału SOS i UPADEK.

            

6. Komunikaty głosowe 

     –  użytkownik opaski otrzymuje komunikaty głosowe o:

        a) uruchomieniu opaski

        b) rozładowaniu opaski poniżej 15%

        c) naładowaniu opaski

        d) wysłaniu komunikatu SOS

        e) wysłaniu komunikatu o UPADKU. 

7.  Monitoring zużycia baterii

      –  możliwość sprawdzenia aktualnego poziomu baterii z poziomu platformy

      –  komunikat o stanie zuzycia baterii poniżej 15%

      –  Poziom baterii jest uaktualniany podczas każdej synchronizacji 

         urządzenia z systemem.

8.  Przypomnienie o konieczności zażycia leków

      –  zgodnie z wprowadzonym na platformie harmonogramem 

      –  możliwość wpisania z poziomu platformy listy leków oraz dawkowania.

9.  Masa urządzenia ok.45 g

 10.  Zakres regulacji paska opaski na nadgarstku od 173 mm do 246 mm 

 11.  W dwóch kolorach: biały i czarny

 12.  Lokalizacja GPS i aGPS

 13.  Częstotliwość ładowania akumulatora – nie częściej niż 2-3 dni

 15.  Klasa wodoodporności  IP65

 18  Indywidualny numer IMEI dla każdej opaski

 19. Certyfikacja medyczna  

Innowacyjna Opaska SiDLY One to, zamaskowany anioł stróż kierowcy gotowy reagować o każdej porze dnia i nocy. To także cichy policjant umożliwiający Opiekunowi (pracodawcy) śledzenie GPS-em miejsca aktualnego pobytu kierowcy lub przemieszczania się pracownika w czasie gdy jedzie np. inna trasą czy zatrzyma pojazd w miejscowości niezgodnej z planowanym rozkładem jazdy lub spóźnia się.

Opaska sygnałem SOS zapewnia “Użytkownikowi” błyskawiczny kontakt głosowy z “Opiekunem” zarówno w razie chwilowej niedyspozycji zdrowotnej,  bandyckiego napadu na postoju czy dostrzeżenia czyjegoś wypadku, kraksy, karambolu bądź czyjejś szaleńczej jazdy po trasie 

11.

Czy projekt zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii? Jeśli tak proszę wymienić jakich

O innowacyjnym systemie SiDLY zobacz w najnowszym raporcie Ministerstwa Cyfryzacji pt. “IoT W POLSKIEJ GOSPODARCE” 

(vide  s.1, s.7, s.11, s.53) w załączeniu. 

Pełny Raport znajdziesz tutaj

IoT W POLSKIEJ GOSPODARCE – Gov.pl

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=PDF%5D+IoT+W+POLSKIEJ+GOSPODARCE+-+Gov.pl

Zamieszczając w RAPORCIE na s. 11 zdjęcie opaski firmy SiDLY,

jako wyróżniającego się  produktu IoT, jego autorzy  potwierdzili wysoką ocenę proponowanego do adaptacji w niniejszym PROJEKCIE niezawodnego systemu SiDLY w postaci wielofunkcyjnego urządzenia polskiej produkcji zrodzonego z polskiej myśli technicznej, przydatnego nie tylko do teleopieki seniorów, możliwego do stosowania np. do monitorowanej aktywności kierowców w obliczu obecnych wyzwań stawianych branży transportowej na str. 88-98 wymienionego RAPORTU. 

Nie zaszkodzi więc wydrukować RAPORT i zapoznać się z nim w całości. 

Bo warto. Bowiem wkroczymy już w drugą połowę XXI wieku. 

12

Całkowita szacowana wartość projektu

466.600 zł 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ PROJEKT

1.

Imię

Jerzy Jan

2.

Nazwisko

Nowakowski

3.

Adres e-mail

biuro@spoldzielnia-sasiedzi.pl 

4.

Telefon

600-670-232    lub 533 770 778